درخواست نمایشگاه

1 - ثبت درخواست برگزاری نمایشگاه در سایت و یا درخواست کتبی از موزه جهت برگزاری نمایشگاه سیار
2 - بررسی درخواست میزبان نمایشگاه توسط موزه
3 - ارائه بسته ی نمایشگاه سیار و بسته ی هزینه ها به میزبان
4 - هماهنگی موزه و میزبان جهت بازدید از محل نمایشگاه
5 - جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه سیار با میزبان نمایشگاه (در این جلسه حداقل بایستی نماینده میزبان و نماینده های آموزش و پرورش و شهرداری حضور داشته باشند. میزبان اشخاص دیگری را نیز به صلاحدید ، می تواند جهت حضور در جلسه دعوت نماید.

1 – افتتاحیه و اختتامیه (مشخص کردن لیست مقامات جهت حضور از طرف موزه و میزبان)
2 – هماهنگی زمان بندی بازدید ها و تعداد گروهها
3 – تبلیغات و اطلاع رسانی نمایشگاه
4 – هماهنگی نهایی جهت مشارکت نیروهای بومی در برگزاری نمایشگاه
(همیاران نمایشگاه و همیار اجرایی و نیروهای نصب و خدمات نمایشگاه)
5 – هماهنگی برنامه های جانبی نمایشگاه (جنگ های علمی)