1 - ترویج علم و اشاعه ی آن 2 - ایجاد شناخت و خود باوری در مخاطبین ایرانی 3 – معرفی دستاوردهای قدیمی و بومی ایران به نسل های جدید 4 – در دسترس قرار دادن آثار موزه ای جهت تعامل و شناخت بهتر 1 - ترویج علم و اشاعه ی آن 2 - ایجاد شناخت و خود باوری در مخاطبین ایرانی 3 – معرفی دستاوردهای قدیمی و بومی ایران به نسل های جدید 4 – در دسترس قرار دادن آثار موزه ای جهت تعامل و شناخت بهتر 5 – فراهم کردن فضای مناسب جهت دیدن و تجربه کردن 6 – آشنایی مخاطبین با میراث علمی کشور 7 – ایجاد فضای مناسب برای مخاطبین خارج از حوزه جغرافیایی موزه ،جهت آشنایی و بهره بردن از آثار موزه 8 – ارتقاء فرهنگ و ایجاد بینش صحیح در نسل جدید